Subsidie voor groen-economisch herstel

De subsidieregeling is beschikbaar voor investeringen welke onder de volgende onderwerpen vallen:
* Precisielandbouw en smart farming
* Digitalisering
* Water, droogte en verzilting
* Duurzaam bedrijfsvoering
* Natuur inclusieve landbouw en kringlooplandbouw

Hierbij vallen bijvoorbeeld elektrische mobiele machines, bestemd voor het verrichten van werkzaamheden in de land- en tuinbouw, ook onder deze regeling. Zo ook deze Weidemann
1160 E-Hoftrac. Voor meer info over deze machine zie: Weidemann E-Hoftrac

In sommige gevallen kunnen ruige mestwagens ook onder de regeling vallen, afhankelijk van gebruik en werkzaamheden.

Ook precisielandbouw is een steeds belangrijker wordende onderwerp, hiermee kunnen we elke vierkant meter benutte welke er tot beschikking is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen of de onderstaande links bekijken.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
DLV advies